Balans opmaken

Nu we langzaam aan weer in de donkere dagen terecht gekomen zijn en het einde van 2017 dichterbij komt, is het een goed moment om vast te beginnen om de financiële balans over 2017 op te maken.

Verwacht mag worden dat er grote verschillen in rendementen zullen zijn in met name de melkvee en pluimveehouderij. In de melkveehouderij speelt met name de kritieke kostprijs per kg melk een grote rol. Wij zien grote verschillen in deze kritieke kostprijs tussen de diverse melkveebedrijven. Door de goede melkprijs zal de arbeidsvergoeding voor vrijwel alle melkveehouders duidelijk hoger liggen dan in 2016. Maar hier spelen wel de aspecten mee, zoals het wel of niet voldaan hebben aan het fosfaatreductieplan, die een duidelijke invloed op het financiële rendement zullen hebben. In de pluimveehouderij zal het verschil met name veroorzaakt worden of de bedrijven wel of niet geraakt werden door de fipronil-affaire. Met name de bedrijven welke niet geraakt zijn door de fipronil-affaire, hebben kunnen profiteren van de huidige zeer goede eierprijzen. De bedrijven die wel geraakt zijn, zullen met heel andere cijfers geconfronteerd worden.

Voor iedere ondernemer is het belangrijk om vroegtijdig de balans op te maken. De boeren die met (grote) tegenvallers te maken hebben gehad, zullen de toekomstbestendigheid van hun bedrijf moeten toetsen en hoe daarin geacteerd kan worden. De bedrijven die een (zeer) goed financieel resultaat gaan realiseren, moeten vroegtijdig actie ondernemen om fiscaal te optimaliseren om zo straks niet teveel belasting richting Den Haag te moeten afdragen.

Daarnaast geldt voor alle bedrijven dat een goed liquiditeitenbeheer van belang is om een volgend prijsdal zelfstandig door te komen. In een volgend prijsdal kunt u meestal niet meer rekenen op de vanzelfsprekendheid dat uw bank u wel door het prijsdal heen zal helpen.

 

Zonodig kunnen wij als Agro Advies Groep u assisteren bij het helder in beeld brengen van de (liquiditeits)positie van uw bedrijf.