Skip to Content

Category Archives: Uncategorized

Geblokkeerd?

Bent u ook zo verbaasd over het aantal melkveebedrijven die geblokkeerd zijn door RVO?
U bent zeker niet de enige! Is dit de volgende hetze of is het werkelijk zo? Wij adviseren melkveehouders dan ook om z.s.m. naar www.mijnrvo.nl  te gaan en te kijken of hun bedrijf geblokkeerd is. Wacht niet af maar kom direct in actie als uw bedrijf geblokkeerd is.

0 0 Continue Reading →

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) verkoop haar resterende bezittingen

In verband met de opheffing van BBL verkoopt BBL de resterende bezittingen landelijk (agrarisch) onroerend goed. Dit betreft grotendeels landbouw- en natuurgronden verspreid over grote delen van Nederland. De verkoop vindt plaats middels inschrijving bij verschillende notarissen. In principe vinden de verkopen plaats alleen tegen marktconforme waarde.

Op de website www.verkoopbblbezit.nl is meer informatie te vinden over de percelen zoals inschrijvingsvoorwaarden, rapport van het bodemonderzoek, de ligging etc. De volgende verkooptranche start 15 februari en sluit half maart. Vanaf 15 februari zijn de stukken te raadplegen op bovengenoemde website.

0 6 Continue Reading →

Hoe heeft u de gevolgen van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid geregeld?

Bij de grote toename van zelfstandigen zien we tevens een ander fenomeen de markt bestormen, Broodfondsen.
In gesprekken met ondernemers merken wij vaak dat ondernemers weinig tot niets geregeld hebben in geval van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid.
Daarvoor zijn vele redenen te noemen waarbij vaak de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering het meest genoemd wordt. Maar weet u wat het betekent als u (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent?
Een initiatief wat een kleine 10 jaar geleden gestart is, een Broodfonds opgericht om ondernemers te ondersteunen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
In de afgelopen 10 jaar hebben zich ongeveer 14.000 leden aangemeld voor een Broodfonds.
Een Broodfonds is met nadruk geen verzekering. Het werkt middels schenkingen.

Denkt u nu dat is misschien ook wel iets voor mij? Lees de informatie op de website http://www.broodfonds.nl/  of neem met de adviseurs van Agro Advies Groep contact op. Zij kunnen u hier verder in adviseren. Ook kunnen zij u introduceren bij een lokaal Broodfonds.

0 0 Continue Reading →

Renteontwikkelingen

Zo rond de jaarwisseling zijn er veel economen die hun voorspellingen voor het komend jaar publiceren.  Ook de banken doen hier altijd volop aan mee.

Het loont de moeite om even de tijd te nemen om deze visies door te nemen en te kijken welk voordeel er voor uw bedrijf te behalen valt. In grote lijnen ziet men de economie in de fase van hoogconjunctuur komen. Kortom het gaat erg goed met de economie. Er is groei en de werkeloosheid zal verder afnemen in 2018. Het consumentenvertrouwen is groot en de consument durft weer geld uit te geven.

De inflatie zal naar verwachting laag blijven en daardoor zal ook de korte rente (euribor) ook in 2018 op een laag en negatief niveau blijven. Hierbij wordt wel het voorbehoud gemaakt dat als inflatie sneller stijgt dan verwacht ook de rente snel zal kunnen stijgen De kapitaalrente zal in de loop van 2018 licht hoger stijgen is de verwachting.

Nu loopt de werkelijkheid vaak anders dan de voorspelling, dus alertheid blijft geboden. Wellicht is het zinvol om eens naar de rentevervalkalender van uw leningen te kijken. Door nu een of meerdere leningen op dit lage renteniveau vast te zetten voor enkele jaren, haalt u in ieder geval het risico weg als de rente tegen de verwachting in toch meer gaat stijgt dan voorspeld. De kans op een rentestijging is duidelijk veel groter dan die van verdere rentedaling.

Kortom kijk goed hoe u langdurig kunt profiteren van de huidige economische voorspoed. Wij wensen u goede zaken toe in 2018 en staan u desgewenst bij met gedegen en onafhankelijk advies.

0 0 Continue Reading →

Landbouwnormen 2017

De Landelijke Landbouwnormen voor 2017 zijn gepubliceerd. Er hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan. Deze wijzigingen gaan onder meer over de productierechten.

Voor varkens- en pluimveerechten was tot voor kort nog onduidelijkheid over de afschrijving. Uiteindelijk werd bekend dat de rechten tot 1 januari 2028 blijven, waardoor ze in 11 jaar tijd kunnen worden afgeschreven. Over de afschrijving van fosfaatrechten wordt nog niets vermeld, omdat deze pas in januari 2018 zijn ingegaan. Zoals inmiddels bekend zullen deze in 10 jaar mogen worden afgeschreven.

Let op bij verkoop van bijvoorbeeld fosfaatrechten en aankoop van bijvoorbeeld pluimveerechten en toepassing van de herinvesteringsreserve. Overleg met uw accountant of fiscalist.

Andere wijzigingen
Daarnaast kwam naar voren dat een eventuele waarde van het suikerquotum per 1 oktober 2017 mag worden afgeschreven naar €0. Dat is namelijk de datum waarop het quotum is vervallen. Ook is er in de Landelijke Landbouwnormen 2017 een waardering opgenomen voor al het roodvleesvee vanaf 8 maanden. Voorheen was dit er alleen voor het luxe vleesvee. Ook zijn de normen voor het middensegment vleeskuikens opgenomen en is de afschrijving van nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen gewijzigd.

Bekijk de Landelijke Landbouwnormen 2017 hier.

Dan nog een laatste tip zo aan het begin van het nieuwe jaar: werk de administratie van uw bedrijf over 2017 zo spoedig mogelijk bij, zodat u al een beeld heeft hoe het resultaat zal gaan uitpakken. Zorg dat u uw gegevens zo snel mogelijk en compleet bij uw accountant aanlevert, en maak afspraken over wanneer u de jaarrekening kunt verwachten. Zo voorkomt u teleurstellingen of vertraging als u later in het jaar investeringen wil doen en u uw jaarcijfers nodig heeft.

Veel succes toegewenst in 2018, zowel zakelijk als privé!

0 0 Continue Reading →

Afschrijven op fosfaatrechten

foto mest uitrijden

Minister Schouten heeft de kamer geïnformeerd hoe zij aankijkt tegen de afschrijfbaarheid van fosfaatrechten.

Deze rechten stelt zij  gelijk met de varkens- en pluimveerechten. Deze rechten ziet zij als tijdelijk middel om het  uiteindelijk doel, een duurzame balans tussen productie van dierlijke mest en de beschikbare afzetruimte zo spoedig mogelijk te bereiken. Het is haar verwachting dat voor deze rechten 1 januari 2028 als einddatum aan te merken is. Dit betekent dat deze rechten fiscaal afschrijfbaar moeten zijn gezien het tijdelijke karakter. Hoewel dit nog geen besluit is, is de verwachting gerechtvaardigd dat de rechten daadwerkelijk afschrijfbaar worden met als einddatum 1 januari 2028. Positief punt is dat de fiscale druk hierdoor verminderd ten opzichte van het oorspronkelijke plan.

Gezien de tijdelijkheid, zoals de minister deze aangeeft, zal ook de terugverdientijd binnen de 10 jaar moeten liggen. Dit betekent dat u goed zult moeten rekenen of het bedrijfseconomisch verantwoord is om tegen de huidige (hoge) prijzen fosfaatrechten aan te kopen. Over de mogelijkheid tot lease van fosfaatrechten en de eventuele afroming hierbij is nog geen duidelijkheid.

Uiteraard staan de adviseurs van de Agro Advies Groep u graag bij om een en ander inzichtelijk te maken om zo een verantwoorden beslissing te kunnen nemen om wel of geen fosfaatrechten aan te schaffen.

 

0 0 Continue Reading →

Nog een paar weken…

FosfaatrechtenNog een paar weken en dan is ook 2017 weer achter de rug. Een bewogen jaar, zeker voor de pluimveehouderij. Gelukkig komen er steeds meer stallen vrij en liggen de eierprijzen op een goed niveau.

Op 1 januari wordt het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij dan toch echt werkelijkheid. Vele ondernemers hebben hier al diverse beschouwingen maar ook berekeningen op los gelaten.
De verwachting is dat in de 2e week van januari de RVO start met de verzending met de formele toekenning van de rechten. Voor melkveehouders is dan ook zaak om deze toekenning goed te beoordelen. Klopt de toekenning? De melkveehouders die zich hebben aangemeld voor de knelgevallenregeling, en waar nog geen uitspraak is geweest, moeten ook hun (voorlopige) toekenning beoordelen. Eigenlijk kunnen we dus stellen dat elke toekenning beoordeeld moet worden!

Heeft u vragen? Schroom niet om de adviseurs van Agro Advies Groep te benaderen.

0 0 Continue Reading →

Een nieuwe minister….

De afgelopen weken heeft de nieuwe minister van LNV, Carola Schouten haar visitekaartje afgegeven. En ik weet niet hoe het op u overkwam, maar het voelt als een verademing. Een minister die duidelijk de verbinding met de sector zoekt, echt wil luisteren naar ondernemers en hun dagelijkse problemen echt wil begrijpen. Tijdens de opening van het nieuwe LTO-kantoor heeft ze al één van haar eerste bevindingen gedeeld: ‘Boeren zitten te vaak in een spagaat, omdat ze enerzijds moeten voldoen aan de strengere regels en anderzijds een boterham moeten blijven verdienen’. Het is fijn een minister in Den Haag te hebben die dat begrijpt.

Moeten we nu wonderen verwachten? Kan minister Schouten in haar eentje alle problemen oplossen? Nee, natuurlijk niet. De minister heeft te maken met een parlement, haar ambtenaren en misschien nog wel het belangrijkste: Brussel. De verschillende sectoren en de individuele ondernemers zijn zelf ook aan zet. En niet te vergeten hun belangenbehartigers. Daar ligt nog een schone taak voor de nieuwe voorzitter van LTO Nederland, de heer Marc Calon.

In alles wat over u heen komt aan regelgeving, beleid, nota’s, visies etc. blijft u uiteindelijk toch zelf verantwoordelijk. Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van alles wat er speelt rondom uw bedrijf. Kijk daarnaast goed naar uw eigen bedrijf en uzelf als ondernemer. Hoe kunt u, met het bedrijf wat u nu heeft, inspelen op alle ontwikkelingen?
Behoefte aan een sparringpartner? Neem vrijblijvend contact op met Agro Advies Groep.

0 0 Continue Reading →

Balans opmaken…

Balans opmaken

Nu we langzaam aan weer in de donkere dagen terecht gekomen zijn en het einde van 2017 dichterbij komt, is het een goed moment om vast te beginnen om de financiële balans over 2017 op te maken.

Verwacht mag worden dat er grote verschillen in rendementen zullen zijn in met name de melkvee en pluimveehouderij. In de melkveehouderij speelt met name de kritieke kostprijs per kg melk een grote rol. Wij zien grote verschillen in deze kritieke kostprijs tussen de diverse melkveebedrijven. Door de goede melkprijs zal de arbeidsvergoeding voor vrijwel alle melkveehouders duidelijk hoger liggen dan in 2016. Maar hier spelen wel de aspecten mee, zoals het wel of niet voldaan hebben aan het fosfaatreductieplan, die een duidelijke invloed op het financiële rendement zullen hebben. In de pluimveehouderij zal het verschil met name veroorzaakt worden of de bedrijven wel of niet geraakt werden door de fipronil-affaire. Met name de bedrijven welke niet geraakt zijn door de fipronil-affaire, hebben kunnen profiteren van de huidige zeer goede eierprijzen. De bedrijven die wel geraakt zijn, zullen met heel andere cijfers geconfronteerd worden.

Voor iedere ondernemer is het belangrijk om vroegtijdig de balans op te maken. De boeren die met (grote) tegenvallers te maken hebben gehad, zullen de toekomstbestendigheid van hun bedrijf moeten toetsen en hoe daarin geacteerd kan worden. De bedrijven die een (zeer) goed financieel resultaat gaan realiseren, moeten vroegtijdig actie ondernemen om fiscaal te optimaliseren om zo straks niet teveel belasting richting Den Haag te moeten afdragen.

Daarnaast geldt voor alle bedrijven dat een goed liquiditeitenbeheer van belang is om een volgend prijsdal zelfstandig door te komen. In een volgend prijsdal kunt u meestal niet meer rekenen op de vanzelfsprekendheid dat uw bank u wel door het prijsdal heen zal helpen.

 

Zonodig kunnen wij als Agro Advies Groep u assisteren bij het helder in beeld brengen van de (liquiditeits)positie van uw bedrijf.

0 0 Continue Reading →

De rente begint te stijgen. Wat kan ik doen?

In oktober heeft de NVM weer haar NVM Agrarisch en & Landelijk Vastgoedbericht uitgebracht. Daaruit blijkt dat de agrarische vastgoedmarkt weer wat in beweging komt. De grondprijs is de eerste helft van 2017 gestabiliseerd, en er is iets meer grond verhandeld dan een jaar eerder. Er staan echter nog steeds bijna 100 melkveebedrijven in de verkoop. Hoewel de varkensprijzen de afgelopen periode goed waren, worden er nog steeds weinig varkensbedrijven verkocht. Ook in de pluimveehouderij is er weinig vraag, mede door de huidige prijs van de pluimveerechten.

Eén van de bedreigingen voor de vastgoedmarkt is een stijgende rente. De huidige rentestanden zijn zeer laag, en zijn in feite historisch gezien nog nooit zo laag geweest. Dit komt mede door het beleid van de ECB. Het lijkt er echter op dat de ECB dit beleid gaat afbouwen. Wat kan dat voor gevolgen hebben?

In de eerste plaats zou dat gevolgen kunnen hebben voor de grondprijs. Een hogere rente betekent dat lenen voor grond duurder wordt. Bij een gemiddelde hectare prijs van € 58.000,- betekent 1% rentestijging € 580,- per jaar hogere rentelasten.

Een stijgende rente heeft ook gevolgen voor de reserveringscapaciteit van bedrijven. Als over de bestaande financiering meer rente betaald moet worden, blijft er minder over om te reserveren of om nieuwe financieringslasten op te vangen. Banken zullen nieuwe financiering doorrekenen met hogere rekenrentes. Bovenstaande kan leiden tot minder transacties, zeg maar: minder handel.

Het is goed om juist nu eens samen met uw adviseur uw huidige rentecontracten te bekijken. Hoe kwetsbaar is uw bedrijf voor een stijgende rente? Kan ik, nu de rente nog laag is, voor een deel van mijn leningen, de rente vast zetten?

Overweegt u om uw bedrijf te verkopen of te staken? Ook dan is het verstandig om na te denken over het juiste moment.

Heeft u hulp nodig om uw financieringen te optimaliseren of om het beste tijdstip van verkoop te bepalen? Neem contact op met één van de adviseurs van Agro Advies Groep.

0 0 Continue Reading →