Skip to Content

Category Archives: Uncategorized

‘Eén zwaluw maakt nog geen zomer’

BBQDe weersverwachting voor het komend Hemelvaartsweekend is bijzonder positief. Campings draaien weer een topweekend. Maar betekent dit dan ook de start van een goed seizoen?

Zo is het momenteel ook voor de veehouderij.
De melkprijzen liggen weer boven het langjarig gemiddelde, de eierprijzen zijn op zich best oké en de varkenshouderij kent weer historische prijzen.
En dan te weten dat velen de komende dagen de BBQ weer van stal halen. Kortom: de hogere opbrengsten brengen een positief gevoel met zich mee.

Maar wat gaat u als ondernemer doen. Investeren of reserveren?
De campinghouder kan de opbrengsten van het komend weekend investeren maar wat gebeurt er als de zomer nat en koud is?
Dus bedenk goed wat u met de hogere opbrengsten gaat doen. Investeren of reserveren….

De adviseurs van Agro Advies Groep zijn u hierbij graag van dienst.

Neem vrijblijvend contact op. Onze contactgegevens vindt u op onze website: www.agroadviesgroep.nl

Graag wensen wij u een mooi Hemelvaartsweekend.

0 0 Continue Reading →

Rendement in varkenshouderij

vleesvarkenOnderstaande tekst is overgenomen van een blog van Jan Beekmans, senior accountmanager Varkenshouderij bij Voergroep Zuid. Hij snijdt een punt aan dat onderbelicht is, en daarom: lezenswaardig!

Wanneer vleesvarkenshouders investeren in een stal, wordt er goed nagedacht over het stalconcept en worden offertes en kosten goed tegen elkaar afgewogen. Doel van de bouw van de nieuwe stal is een mooi en lekker stukje varkensvlees te maken, de investering binnen x jaar terug te verdienen en dat er geld verdiend wordt. Het resultaat telt!

Vreemd vind ik het daarom dat er na de investering nauwelijks meer gekeken wordt naar het rendement van de investering. We zijn vooral bezig met technische resultaten zoals groei, voerconversie en spek- en spierdiktes. Dat is niet slecht, maar het zou volgens mij veel beter zijn wanneer we continu kijken naar het rendement per vierkante meter staloppervlak. Want daarop is geïnvesteerd en dat is het referentiekader om te beoordelen of je als varkenshouder ‘op schema’ zit.

Vaak vergelijk ik de varkenshouderij met de vleeskuikensector. De slachterij bepaalt daar wanneer de kuikens geleverd worden. Elke stal gaat in twee keer laden leeg. Dat er kuikens zijn die op dat moment 1.800 gram wegen en 2.300 gram, maakt niet uit. Voor zowel een licht als een zwaar kuiken is er een markt. Een goede slachterij weet beide kuikens tegen een optimale prijs te verwaarden.

Heel anders gaat de varkenshouderij te werk. In één afdeling worden de koplopers geladen, in de andere de grote middengroep en uit de restafdeling komen de varkens die de vorige keer nog duidelijk te licht waren. Elk varken aan de slachthaak is (nagenoeg) gelijk in gewicht, type en spier/spekverhouding. Gevolg hiervan is dat een varkenshouder met een flinke onderbezetting zit. En nu komen we aan mijn punt van kritiek: dit is een dikke min voor het rendement per vierkante meter!

“Een bezetting van 98 of 93 procent scheelt op een gemiddeld vleesvarkensbedrijf een jaarinkomen”

Ik prijs daarom het initiatief van Vion met de nieuwe aflevermodules waarbij er meer variatie in gewicht en spekdikte mag zitten, zonder dat de opbrengstprijs naar beneden gaat. Een slachterij als Vion weet immers wel raad met wat lichtere of wat vettere varkens. Die brengen bij specifieke afnemers goed geld op. Het is helemaal niet nodig om in de houderij veel kosten te maken en leegstand te creëren, om varkens uniform aan de slachthaak te krijgen.

De visie die ik bij mijn klanten al langer neerleg, komt met de nieuwe Vion-concepten voor veel meer varkenshouders in beeld: streef naar een maximale bezetting en een maximaal aantal rondes per jaar. Bezetting vermenigvuldigt met rondesnelheid bepaalt immers het rendement per vierkante meter. Een bezetting van 98 of 93 procent scheelt op een gemiddeld vleesvarkensbedrijf een jaarinkomen! Over ketenefficiëntie gesproken…

Een klein rekenvoorbeeld is hier op zijn plaats. Een jaar heeft 365 dagen. Daar mag je drie dagen vanaf tellen voor het reinigen van de stal. De overige 362 dagen moet een afdeling vol zitten. Met een gemiddelde groei van 840 gram per dag, duurt elke mestronde 113 dagen (94 kg vleesgroei). Een vleesvarkenshouder kan dus 3,2 ronden per jaar draaien met deze groei. Dat is een omzetsnelheid die 5 procent hoger ligt dan het huidige gemiddelde!

Wanneer een varkenshouder kiest voor een afleverconcept waarbij er meer ruimte is in aflevergewicht en spekdikte, zal deze varkenshouder gemiddeld meer verdienen dan een collega die alleen bezig is met een tiende meer vlees en een honderdste lagere voederconversie.

Bezetting maal rondesnelheid: dat is het nieuwe denken!

 

Bron: Jan Beekmans/Voergroep Zuid

0 0 Continue Reading →

Veranderende regels

maisland

De afgelopen jaren is er voor de melkveehouder veel gewijzigd op het gebied van wet- en regelgeving. Zoveel zelfs, dat veel agrariërs inmiddels de weg zijn kwijt geraakt in het enorme bos van wetten en regels.

Was de wereld tot de afschaffing van het melkquotum van begin 2015 nog redelijk overzichtelijk, inmiddels wordt wijziging op wijziging doorgevoerd en wordt de solidariteit onder de boeren hierdoor steeds minder. Steeds weer wordt de ene groep boeren sterker geraakt dan de andere groep door de nieuwe regels. Dit heeft geleid tot een diepte punt in de agrarische geschiedenis, waarbij in totaal 52 melkveehouders in maar  liefst 6 verschillende rechtszaken vroegen om de fosfaatregeling voor hun bedrijf buiten werking te stellen omdat zij onredelijk hard getroffen werden. Al deze rechtspraken werden door de indieners gewonnen, waardoor zij een uitzonderingspositie krijgen voor wat betreft het fosfaatreductieplan.

Na deze uitspraak zullen veel boeren zich beraden of zij zich ook niet onder 1 van deze 6 rechtszaken kunnen scharen en eventueel ook de gang naar de rechter (individueel of gezamenlijk) moeten maken. Waar dit allemaal toe leidt moeten we afwachten. Te verwachten is dat een grote groep boeren ieder voor zich zal proberen zich aan het fosfaatreductieplan te ontworstelen. Zonder aanpassing van het beleid zullen de overblijvende agrariërs een steeds grotere (fosfaatreductie)last moeten gaan dragen.

Wordt het fosfaatreductieplan gerepareerd of moet iedereen zijn eigen weg zoeken en gaan we rekening houden met het feit dat de derogatie wellicht vanaf 2018 wordt afgeschaft. Ook bij een eventuele afschaffing van de derogatie wordt de ene groep boeren weer veel meer geraakt dan de andere groep. Met name de groep boeren met een intensiteit waarbij de meeste mest op eigen grond uitgereden mag worden, lijkt hiermee de grootste rekening te krijgen.

Achteraf kun je zeggen dat de beleidsmakers bij de afschaffing van het melkquotum adequater hadden moeten acteren, want iedereen heeft de enorme uitbreidingsdrang zien ontstaan. Het is de bekende koe in zijn kont kijken. Feit is dat het niet gebeurt is, waardoor het hele dossier in enkele jaren een complex geheel is geworden en de melkveehouders nu op de blaren lijken te moeten zitten.

Als boer zal je zeer actief de ontwikkelingen op dit gebied moeten volgen. Elke aanpassing op het gebied van regelgeving vraagt weer om een goede impactanalyse op je bedrijf om zo straks niet voor verrassingen te staan.

Als wens spreek ik uit dat het collectieve gevoel weer een beetje terugkrijgen, want met de huidige tweespalt is de hele veehouderijsector niet gebaat.

0 0 Continue Reading →

Zorg voor voldoende reservering voor een volgend prijsdal

Reserveren voor prijsdal

Het is een bekend verschijnsel in de agrarische sector. De prijs van de producten is aan schommelingen onderhevig. In de ene periode is de prijs ruim boven de kostprijs en in een andere periode is de prijs ruim onder de kostprijs. Zeker in een periode met een lage opbrengstprijs kan de liquiditeitspositie wel eens gaan knellen.  De banken zijn echter steeds minder bereid om u in een periode van slechte prijzen financieel bij te springen.

Omdat veel boeren een product met  een weinig onderscheidend karakter produceren zoals melk, scharreleieren, regulier varkensvlees etc., is de kostprijs van uw product een belangrijk aandachtspunt. Belangrijk om alle aspecten welke invloed hebben op de kostprijs van uw product regelmatig goed te analyseren en te kijken of er mogelijkheden zijn om de kostprijs verantwoord te verlagen.

In de praktijk zien we grote verschillen tussen de kostprijs per agrariër. Dit kan op jaarbasis van een bedrijf forse financiële verschillen geven. Door een lage kostprijs bent u beter in staat om uw bedrijf up-to- date te houden en met een goede reservering van overtollige liquiditeiten in de tijden met betere prijzen,  bent u beter in staat om zelfstandig door een prijsdal heen te komen.

Banken toetsen tegenwoordig ook steeds meer of u voldoende bestendig bent tegen een prijsdal, voordat een nieuwe financiering verstrekt wordt. Daarom is een goede focus op een optimaal bedrijfsproces met een lage kostprijs erg belangrijk voor de continuïteit van uw bedrijf.

Bespreek daarom regelmatig met uw adviseurs welke verbeteringen er mogelijk zijn om uw kostprijs te verlagen. De adviseurs van Agro Advies Groep zijn beschikbaar om u daarbij te helpen.

0 1 Continue Reading →

Landbouwvrijstelling op nominatie te verdwijnen…

landbouw fiscaliteiten

landbouw fiscaliteiten

De landbouwvrijstelling en de btw-vrijstelling voor agrariërs lijken onder politieke druk te gaan verdwijnen. Ook zit er een misser in de overdrachtsbelastingwetgeving, waardoor het fiscaal aantrekkelijker is het bedrijf over te dragen aan broer en schoonzus dan aan de eigen vrouw. Welke gevolgen heeft dat voor de praktijk? André Verduijn, fiscaal jurist bij Countus en lid van de Vaksectie Recht van de VLB, legt uit welke vrijstellingen en regelingen van toepassing zijn voor landbouwbedrijven in de inkomstenbelasting en in de overdrachtsbelasting, en wat de uitwerking van die regelingen is. 

Een bedrijfsoverdracht vindt in veruit de meeste gevallen plaats binnen de familie. Het bedrijf gaat over op zoon of dochter, of als er geen kinderen zijn, op broer of zus of de kinderen daarvan. “Toch komt het ook wel voor dat een bedrijf wordt overgedragen aan derden”, constateert Verduijn. Grondgebonden bedrijven worden vrijwel nooit tegen marktwaarde overgedragen, maar gaan voor veel lagere bedragen over naar een familielid. Binnen de landbouw gelden bij overdracht meerdere fiscale regelingen en vrijstellingen. Sommigen daarvan zijn landbouwspecifiek. Een van de vrijstellingen betreft de vrijstelling overdrachtsbelasting bij bedrijfsoverdracht binnen de familiekring. De achtergrond van die vrijstelling is het tegengaan van ‘versnippering’ van het bedrijf. Aanvankelijk kwam het bedrijf na overlijden van de eigenaar in handen van de erfgenamen, en naarmate er meer erfgenamen waren, des te meer het bedrijf werd opgedeeld. De vrijstelling voor bedrijfsoverdracht is erop gericht de ‘vererving’ naar voren te halen en bij leven te regelen, opdat versnippering van het bedrijf wordt voorkomen.

Landbouwvrijstelling en ‘doorschuifregeling’

Een vrijstelling die alleen voor landbouwbedrijven geldt is de ‘landbouwvrijstelling’ in de inkomstenbelasting. Binnen de politiek wordt al jaren over gesproken over het afschaffen van deze vrijstelling. Wat betekent dat? De invoering van deze vrijstelling dateert van einde negentiende eeuw en moest voorkomen dat er ongelijkheid optrad tussen boeren die grondeigenaar waren (een zeldzaamheid in die tijd) en de pachters van grond (wat gangbaar was). De overheid wilde niet dat er wel inkomstenbelasting moest worden betaald als de boer toevallig ook eigenaar was van de grond. Dit argument is al lang niet meer aan de orde. Het argument om deze vrijstelling in stand te houden wijzigde: waardestijging van grond is in feite inflatie en inflatie mag niet worden gezien als winst. En daar zit een ongelijkheid: als de fiscus alle andere inflatiewinsten wel belast, waarom die op landbouwgrond dan niet? Dat de landbouwvrijstelling tot nu toe overeind blijft, heeft als reden dat de inflatiewinsten op grond relatief extreem zijn en de vrijstelling een echte verworvenheid is. Sommige politici menen dat de overheid veel geld misloopt door deze vrijstelling in stand te houden. Verduijn bestrijdt dat. “Wanneer de landbouwvrijstelling wordt afgeschaft, zullen we in VLB-verband de agrariërs adviseren gebruik te maken van andere regelingen waardoor daadwerkelijke belastingheffing over de winst op landbouwgrond in ieder geval sterk wordt uitgesteld.De meerwaarde van de grond kun je zolang die niet wordt verkocht, ‘doorschuiven’ naar de bedrijfsopvolger. Hierdoor hoeft niet te worden afgerekend met de fiscus over de stille reserves in het vermogen. Voor ‘doorschuiven’ gelden wel een aantal voorwaarden, de belangrijkste is dat de overdrager vóór de overdracht minimaal 36 maanden een samenwerkingsverband had met de opvolger. In de praktijk betreft dit meestal een maatschap tussen ouder(s) en kind.

Cultuurgrondvrijstelling

De cultuurgrondvrijstelling is een specifieke regeling binnen de overdrachtsbelasting voor de landbouw. Bij aankoop van cultuurgrond hoeft er nooit overdrachtsbelasting te worden betaald. Dat geldt niet alleen voor agrariërs, maar ook voor beleggers die grond kopen en die daarna verpachten aan agrariërs.Voorwaarde voor vrijstelling is dat erop geboerd wordt. In 2007 is deze vrijstelling ingevoerd. Daarvoor gold een soortgelijke regeling, maar die kende de nodige beperkingen.De vrijstelling was destijds begrensd, tot maximaal dezelfde oppervlakte als men al in bezit had, en alleen voor grond in de buurt. Maar wanneer ligt grond wél in de buurt en wanneer niet? “Dit leidde tot veel discussies die met de nieuwe regeling zijn opgelost”, vertelt Verduijn.

Rechtsongelijkheid vrijstelling overdrachtsbelasting

De vrijstelling overdrachtsbelasting bij bedrijfsoverdracht binnen de familiekring gold aanvankelijk alleen voor overdrachten in de verticale lijn binnen de familie, dus van ouders op kinderen en kleinkinderen, inclusief de echtgenoot van die (klein)kinderen. Dat was best logisch aangezien deze vrijstelling beoogde de overdracht niet pas na overlijden, maar al bij leven te regelen. Onder druk van de praktijk geldt deze vrijstelling sinds 2006 ook bij overdracht op broers en zussen met hun echtgenoten.”De wetgever is echter vergeten ook de eigen echtgeno(o)t(e) mee te nemen”, zegt Verduijn. Daardoor is een wonderlijke situatie ontstaan, waarbij er wel onbelast kan worden overgedragen op broers en zussen en hun echtgenoten, maar niet op de eigen echtgeno(o)t(e). Verduijn loopt hier geregeld tegenaan. “Bij het regelen van man-vrouw maatschappen, iets wat veel voorkomt in de landbouw. Wanneer in gemeenschap van goederen is getrouwd is er niets aan de hand. Maar als er huwelijkse voorwaarden zijn wel. Als de boer zijn onroerend goed wil inbrengen in de maatschap, kunnen er problemen ontstaan. De echtgenote valt niet onder de vrijstelling en moet dan mogelijk overdrachtsbelasting betalen. Zou deze boer met zijn schoonzus een maatschap zijn aangegaan, dan was dit probleem er niet. Zij valt wel onder de vrijstelling.”Verduijn geeft aan dat de praktijk nu omslachtige constructies moet toepassen waardoor de echtgenoot niet hoeft af te rekenen. “In de praktijk redden wij ons ermee, maar het zou beter zijn dat de echtgenoot ook wordt opgenomen in de wet. De wetgever zou die misser ook niet moeten willen laten bestaan.”

Vrijstelling btw-regeling

Boeren zijn, in tegenstelling tot andere  ondernemers, niet verplicht aan de btw-regeling mee te doen. Het is de vraag hoelang deze specifieke landbouwregeling nog van kracht blijft. De politiek heeft het voornemen om de vrijstelling per 1 januari 2018 af te schaffen. Verduijn schat dat nog zo’n 20 tot 30 procent van de boeren gebruik maakt van deze vrijstellingsregeling. “Dat is nog maar een kleine groep. De meeste boeren doen wel aan de btw-regeling mee en dat is niet voor niets, zij hebben hier voordeel bij, zij kunnen na investeringen de btw meteen terugvragen. Afschaffing van de regeling is echter wel nadelig voor boeren die afbouwen en niet meer investeren. Voor hen betekent het extra administratie, zonder dat hier voordelen tegenover staan. In VLB-verband  maken we ons sterk voor een gedegen overgangsregeling om de fiscale neutraliteit voor die boeren zeker te stellen. Sommige politici menen dat de  overheid veel geld misloopt door  de landbouwvrijstelling in stand te houden. Verduijn bestrijdt dat.

Interview door Geesje Rotgers met Andre Verduijn, gepubliceerd in V-focus, april 2017

[ Bron: VLB ]

0 0 Continue Reading →

Verder helpen….

Wat is er mooier als adviseur om te merken dat je klanten echt verder helpt! Afgelopen weken waren er weer diverse voorbeelden. Bij de één waren ze de stal aan het uitgraven waar ze al bijna een jaar lang naar uitgekeken hadden, maar waar de financiering eerst niet wilde lukken. Een ander kon een afspraak maken bij de notaris om de overname nu eindelijk echt te gaan regelen. Weer een andere klant heeft kort geleden na jarenlange onzekerheid over de toekomst van zijn bedrijf de knoop doorgehakt en zich aangemeld voor de stoppersregeling. Bijzonder om te merken dat ook die ondernemer weer verder kan: nieuwe plannen en nieuwe energie komen weer vrij!
Dat geeft ons als adviseurs van de Agro Advies Groep ook weer energie!

Dan willen we u nog graag op het volgende wijzen:

  • Agrarische ondernemers die meedoen met de stoppersregeling kunnen soms in aanmerking komen voor inkomensondersteuning vanuit een IOAZ-uitkering of een BBZ-uitkering. Wilt u meer weten over deze mogelijkheden? Neem contact op met één van onze adviseurs.
  • Door strengere regels voor banken verandert hun rol op de financieringsmarkt. Agrarische ondernemers ervaren in toenemende mate dat het verkrijgen van een passende financiering een grote uitdaging is. Op 18 april houden LTO Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken een themabijeenkomst over financiering in de land- en tuinbouw. Boeren kunnen meediscussiëren. Sprekers zijn o.a. Marc Calon en Irene van de Voort (agrarisch ondernemer 2016). Aanmelden via secretariaat van LTO Nederland.

 

Uitgraven stal

 

0 0 Continue Reading →

Stoppersregeling….. en dan?

In totaal 497 bedrijven hebben zich aangemeld voor de subsidieregeling beëindiging melkveehouderij, ook wel de stoppersregeling. Aanvankelijk zou er een loting plaatsvinden omdat de regeling flink overschreven was, maar het ministerie van EZ neemt nu alle aanvragen in behandeling.

De kans is dus groot dat uw aanvraag wordt toegekend. Maar wat dan? Veel aanvragers zijn nog te jong om helemaal te stoppen met boeren, hebben nog een tweede tak, of overwegen om te schakelen naar een andere type houderij.
Heeft u wel een goed plan? Het is van groot belang dat u nu de juiste keuzes maakt. Wellicht moet u nog investeren in vergunningen, gebouwen of rechten. Doe dat alleen als u ervan overtuigd bent dat dit op de langere termijn rendabel is. Maar ook belangrijk: past het wel bij u, uw competenties, uw gezinssituatie etc. etc.

Bijna altijd als u op een tweesprong staat zijn er meerdere varianten en opties. Het is goed om deze samen met een adviseur door te spreken en door te rekenen. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken. Bijkomend voordeel: de stap naar een goed voorbereide financieringsaanvraag is dan niet groot meer. Zo kunt u uw plannen ook goed onderbouwd aanleveren bij uw bank.

Een sparringpartner nodig of iemand die het hele proces begeleid en samen met u doorloopt? Bel één van de adviseurs van de Agro Advies Groep. Wij staan u graag terzijde.

stoppersregeling

stoppersregeling

0 2 Continue Reading →

Recentie van een tevreden klant

Onderstaande recensie ontvingen wij van een ondernemer in Ede die Agro Advies Groep heeft begeleid bij de financieringsaanvraag in verband met aankoop landbouwgrond:

“Wij hebben in verband met een nieuwe financieringsaanvraag de hulp in geroepen van Gerard Beldman. Doordat je zelf de aanvraag online moet indienen en voorbereiden wilden wij een onafhankelijk advies. De cijfers die nu in het rapport stonden gaven ons en de bank nog meer duidelijkheid. Het rapport en het gesprek gaf de bank voldoende vertrouwen om het verzoek goed te keuren”.

Financiering landbouwgrond

Succesvolle begeleiding financiering

 


0 1 Continue Reading →

Onze website heeft een nieuwe gezicht gekregen.

Achter de schermen is maandenlang hard gewerkt aan een frisse look voor de website van Agro Adviesgroep.

Een website is nooit helemaal af. We gaan ook de komende tijd door met het ontwikkelen en plaatsen van interessante informatie. Bezoek onze website dus regelmatig om op de hoogte te blijven of neem contact met ons op.

U bent van harte welkom

Gerard Beldman, Koos Gondelach en Christiaan van Beusekom

0 1 Continue Reading →